Home » blog » Course Outline อบรม iso 9001 version 2015
 • Course Outline อบรม iso 9001 version 2015

  เรา isoezy ได้เปิดหลักสูตร อบรม iso 9001 version 2015 แบบ ออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง ของ ข้อกำหนด ISO 9001:2015 กับ ISO 9001:2008โดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่า มีข้อกำหนดใดที่เพิ่มมาใหม่ ข้อกำหนดใดเปลี่ยนข้อกำหนด ( สลับเลขข้อกำหนด ) และ ข้อกำหนดใดถูกยกเลิก เป็นต้น โดยการ อบรม iso9001 version 2015 นี้ isoezy ได้แบ่งออกมาเป็น 5 หลักสูตร ดังนี้

  หลักสูตรการอบรม

  1. เปรียบเทียบ ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 (New) !

  เป็นหลักสูตรที่เน้นการเปรียบเทียบ ระหว่างข้อกำหนด เก่าจาก verion 2008 เพื่อทราบถึงความแตกต่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเน้นไปที่ข้อกำหนดที่ เปลี่ยนไป ข้อกำหนด ที่หายไป และ ข้อกำหนดที่เพิ่มใหม่ เพื่อให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ และให้ท่านเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด

  การฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  – QMR ที่ต้องการเปลี่ยน verison

  – Internal auditor

  ที่เน้นความเข้าใจ เรื่องความเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด

  ฟรี เปรียบเทียบข้อกำหนด ISO 9001:2015 กับ iso 9001:2008 คลิ๊ก

  2. การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015

  หลักสูตรจะเป็นการอธิบายข้อกำหนดใหม่โดยคร่าวๆ ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 10 โดยจะไม่ลงรายละเอียดในแต่ละข้อมากนัก จะเน้นความสำคัญกับ ข้อกำหนดใหม่ และ จะ Link อบรมให้ท่านได้เข้าใจว่า ข้อกำหนดใดเป็นข้อกำหนดใหม่เอี่ยม เช่น สิ่งที่ต้องทำใน context of the organization, Interersted party , Risk management และ Organizational knowledge เป็นต้น หากเปลี่ยนข้อกำหนด จะบอกให้ทางท่านผู้อบรมทราบด้วยว่าเปลี่ยนมาจากข้อกำหนดใด มีการทบทวนข้อกำหนดเดิมที่เหมือนกับ ISO 9001:2008 อีกด้วย

  การฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  – ท่านผู้ดูแลระบบ ISO หรือ QMR

  – Internal auditor

  ที่เน้นความเข้าใจ ภาพรวมของ ISO 9001:2015

  ฟรี ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ภาษาไทย 

  3. Internal audit ISO 9001:2015

  เน้นวิธีการตรวจประเมินภายใน และ เทคนิคในการตรวจประเมิน ตาม ISO 9001:2015 เพื่อเป็นการ Check ระบบก่อนที่ External auditor จะเข้ามาตรวจอีกครั้ง การ Internal audit นั้น ต้องเริ่มจากการ วิธีการวางแผนการตรวจประเมินภายใน เทคนิคการทำ Checklist เทคนิควิธีการตรวจ เทคนิคการให้ CAR ( Corrective Action Request ) หรือ NCR ( Non Conformity Request )  เพิ่มเติม เทคนิคการตรวจประเมินในหัวข้อใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย

  ** แนะนำ ควรเรียน ตีความข้อกำหนด iso 9001:2015 ก่อน

  การฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  – ท่านผู้ดูแลระบบ ISO หรือ QMR

  – Internal auditor

  ที่เน้นความเข้าใจ ภาพรวมของ ISO 9001:2015

  4. การจัดทำ Context of the organization , Risk management , interested party และ Knowledge

  เน้น workshop การปฏิบัติจริง เช่น การเขียน Context of the organization ว่าต้องเขียนบริบทขององค์กรอย่างไร ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่มุ่งเน้นทั้ง บริบทภายใน และ ภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบ หรือ เกี่ยวข้อง กับ วัตถุประสงค์ของคุณภาพ ทางด้าน กฏหมาย เทคโนโลยี คู่แข่ง ตลาด วัฒนธรรม สังคม เป็นต้น

  การหา Interested party ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวองค์กรเอง เป็นต้น พร้อม  Workshop การเขียนจริง วิธีการเขียน Organizational knowledge  เป็นต้น

  การฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  – ท่านผู้ดูแลระบบ ISO หรือ QMR

  – Internal auditor

  – หัวหน้าแผนก

  ** แนะนำ ควรเรียนเปรียบเทียบ ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 ก่อน

  อบรม iso9001 version 2015

  5. การ อบรม iso 9001:2015 เพื่อพนักงาน 

  เน้นความเข้าใจของพนักงานที่ต้องมีต่อ ISO 9001:2015 ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับ ความเข้าใจเบื้องต้นของ พนักงานต่อ สิ่งที่ข้อกำหนด ISO 9001:2015 นั้นต้องการ และ เป็นการช่วย Training ให้กับพนักงานใหม่ได้อีกด้วย โดยทางเราจะทำการอบรมแบบออนไลน์ และมีการประเมินผลเป็นระยะอีกด้วย

  การอบรมจะเน้นความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001 :2015 โดยไม่ได้มุ่งหวังให้ผู้เรียนจำข้อกำหนดได้ แต่มุ่งหวังให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ องค์กรได้จริง

  การฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  – พนักงาน และ ผู้ปฏิบัติงาน

  – หัวหน้าแผนก

  ลักษณะของ ข้อกำหนด ISO 9001:2015

  ISO 9001:2015 ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ได้อีก 10 ปี โดยใช้มาตรฐานการเขียนใหม่ Annex SL ซึ่งง่ายต่อการควบรวมระบบ Integrated system กับมาตรฐานอื่น เช่น ISO 14001 , OHS 18001 , TS 16949 เป็นต้น ซึ่งในการควบรวมก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก มีมาตรฐาน ( รูปแบบ ) การเขียนที่คล้ายคลึงกัน

  ISO 9001:2015 นั้นไม่ใช่มาตรฐานแรกที่ใช้ Annex SL, มีหลายมาตรฐานที่ ISO TC 176 ได้เขียนตาม  Annex SL มาก่อน

  โดยการ อบรม iso9001 version 2015 นั้นจะเป็นแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกของท่านผู้ฝึกอบรม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สะดวกเพราะเปิดได้ทุกที่ที่มี internet และ สามารถทบทวนทำความเข้าใจ กี่ครั้งก็ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหลังจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีการวัดผล โดยการสอบ หลังจาก อบรม iso9001 version 2015 เพื่อเป็นการทบทวนและประเมิน ความเข้าใจของ ท่านผู้อบรมเอง หากประเมินแล้วผ่าน เกิน 60% สามารถขอรับใบ Certificate ได้

  หลักสูตรการ อบรม iso9001 version 2015 ของ isoezy จะเป็นหลักสูตรที่กระชับ ทำความเข้าใจง่าย และ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสามารถที่จะทำตาม เพื่อขอการรับรอิง เพื่อเปลี่ยน version ISO 9001:2015 ในอนาคต

  ISO 9001:2015 ถูกประกาศใช้ ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ( 2015 ) ซึ่งจะยกเลิกการใช้ ISO 9001:2008 ในอีก 3 ปีข้างหน้าคือ ต้องขอเปลี่ยน Version ก่อน 22 กันยายน 2561 เท่านั้น

  หากท่านสนใจการอบรมออนไลน์ กรุณาติดต่อ isoezy 082-224-2535 หรือ sales@isoezy.com

   

  Screen Shot 2015-10-14 at 9.23.09 PM

   

  ปิติคม ภิญโญภานุวัฒน์
  www.isoezy.com

   

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *