Home » หลักสูตร อบรม ISO ออนไลน์

หลักสูตร อบรม ISO ออนไลน์

Isoezy เป็นบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งมีทีมที่ปรึกษาและ Lead auditor จากหลากหลาย สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

ซึ่งจากประสบการณ์ทีมผู้สอน  เห็นว่า ทางผู้อบรมเสียเวลาในการเดินทาง มาอบรม เสียเงินในการเดินทาง

หรือเวลาอาจไม่ตรงกับ หลักสูตรที่เปิดสอน และเป็นทางเลือก ในการอบรมออนไลน์

ทาง isoezy จึงจัดหลักสูตรอบรมแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นการบริการ อบรม แบบออนไลน์

เพื่อตอบทุกโจทย์ของการอบรมค่ะ

iso 9001 2015

1. ตีความข้อกำหนด iso 9001 : 2015  ออนไลน์

2.ตัวอย่างและวิธีการทำตามข้อกำหนดใหม่อย่างละเอียด

Context of the organization , interested party ,  Risk Management and Organizational Knowledge.

สามารถเรียนได้ทั้งสองหลักสูตรค่ะ ( รวมเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงค่ะ )

 

* เป็นการอบรมแบบ ออนไลน์ 1 email ต่อหนึ่ง certificate ค่ะ ( เกณฑ์ สอบผ่าน 60 % )

Certificate เป็นแบบ .pdf file. ส่งจากสอบเสร็จ ไม่เกิน 15 วันอบรม iso 9001:2015iso 9001:2015อบรม iso 9001:2015iso 9001:2015

Training-Price-1

Training-Price-1

 

 

Screen Shot 2015-10-14 at 9.23.09 PM

* หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับ sales@isoezy.com หรือ 081-923-9873