Home » blog » มีอะไรใหม่ ใน ISO / FDIS 9001 :2015
 • มีอะไรใหม่ ใน ISO / FDIS 9001 :2015

  FDIS90012015

  หลังจากที่ข้อกำหนด ISO/FDIS 9001 :2015 ได้ประกาศออกมาในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นร่างมาตรฐานฉบับสุดท้าย ก่อนที่จะประกาศใช้เป็นข้อกำหนด ISO 9001:2015 ซึ่งมีข่าวออกมาว่า ทางองค์กร ISO จะประกาศ ประมาณ เดือนกันยายนนี้ค่ะ มีอะไรเป็นประเด็นสำคัญกันบ้าง isoezy ขอเรียบเรียงให้ดังนี้ค่ะ

   

  ข้อกำหนดใหม่เอี่ยม ใน ISO / FDIS 9001:2015

   

  Organizational context.

   

  องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (หรือสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ) ที่ต้องพิจารณา ซึ่งอ้างถึงปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ ระบบคุณภาพ ขององค์กร ( หรือกระทบกับคุณภาพของสินค้า และ บริการ ) ด้วยค่ะ

   

  Leadership

   

  ท่านผู้บริหารระดับสูงสุดถูกกำหนดบทบาทหน้าทีอย่างชัดเจนมากขึ้น ( ข้อกำหนดขอร้องให้ท่านมาช่วยค่ะ ) โดยระบุคำว่า “ผู้นำองค์กร” หรือ“ผู้บริหารสูงที่สุด” มากกว่าใช้คำว่า “ผู้บริหาร” ใน version เดิมค่ะ

   

  Risks and Opportunities

   

  เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน และ การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดค่ะ โดยข้อกำหนดใหม่นี้ได้กำหนดให้องค์กรต้องจัดการความเสี่ยง หรือ เพิ่มโอกาส ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ ลดความเสี่ยง หรือ พัฒนาการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคุณภาพได้ค่ะ

   

  Document information

   

  คำว่าบันทึก และ เอกสารใน Version เดิมจะถูกแทนที่ด้วย “ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร” หรือ “ข้อมูลด้านเอกสาร” ค่ะ

   

  ในข้อกำหนดอื่นๆ

   

  – เพิ่มข้อกำหนดเฉพาะ ที่เกียวกับ “ การบริหารเชิงกระบวนการ ” หรือ process approach

   

  – เพิ่มข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด พื้นฐาน ทักษะ ความสามารถ ที่บุคคลากรจำเป็นต้องมี

   

  – เพิ่มข้อกำหนด ให้มี ระบุและรักษาไว้ซึ่ง “ความรู้การปฏิบัติงานที่ขาดไม่ได้ ( Critical operational knowledge )”

   

  – เพิ่มข้อกำหนด การบริหารความเสี่ยง ในการควบคุมหน่วยงานที่องค์กรจ้างเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรจากภายนอก

   

  โครงสร้างและระบบคำศัพท์

   

  ISO /FDIS 9001:2015 ได้เปลี่ยนมาประยุกต์ใช้ โครงสร้างตาม Annex SL*  เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ของข้อกำหนด ทุกระบบที่ถูกประกาศใช้ใหม่ หรือ Revise version.

   

  * Annex SL เป็นรูปแบบระบบการจัดการใหม่ทั้งโครงสร้างและรูปแบบคำศัพท์ ที่ถูกใช้แทน Guide 83 เพื่อให้ง่ายต่การควบรวมระบบให้อนาคต

  เช่น ISO 9001:2015 จะเปลี่ยนมาใช้ ข้อกำหนด 10 ข้อกำหนดตามโครงสร้างของ Annex SL จากเดิม 8 ข้อกำหนดเป็นต้นค่ะ

  สนใจหลักสูตรอบรม คลิ๊ก

   

  isoezy